เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 

จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มนักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี ทั้งทางด้าน การตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร การวางระบบบัญชี รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจการของท่าน

บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด

จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยกลุ่มนักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยกลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานตรวจสอบบัญชี งานตรวจสอบภายในและบริการที่เกี่ยวเนื่อง