บริการทำบัญชี

บริการทำบัญชี

 

               จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุดขอบเขตงานทำบัญชี

1.  รวบรวมเอกสารบัญชี จัดประเภทและวิเคราะห์รายการบัญชี

2.  บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3.  จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น
    3.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
    3.2 ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
    3.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
    3.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
    3.5 ภาษีประกันสังคม (สปส.1-10)

4. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร

5. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)

6. จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกระทรวงพาณิชย์

7. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)