บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 

ขอบเขตงาน


1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน

2. จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ

3. เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร

4. จดทะเบียนเลิกบริษัท - ห้างหุ้นส่วน และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี

5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท เช่น เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก เป็นต้น

6. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

7. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้า