บริการตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายในขอบเขตงาน


1. บริการตรวจสอบภายใน

2. บริการงานประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน