บริการตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายใน



ขอบเขตงาน


1. บริการตรวจสอบภายใน

2. บริการงานประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน