บริการวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี

 

ขอบเขตงาน

 

1. ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ
2. วางระบบใบสำคัญทางบัญชี
3. วางระบบต้นทุน
4. วางระบบทรัพย์สินถาวร เป็นต้น