ประวัติ

ประวัติ

กลุ่มบริษัท

1.บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

2.บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด


             บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มนักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี ทั้งทางด้าน การตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร การวางระบบบัญชี  รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจการของท่าน

            บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยกลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานตรวจสอบบัญชี งานตรวจสอบภายในและบริการที่เกี่ยวเนื่อง