พันธกิจ

พันธกิจ

 

1.ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

2.ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3.พัฒนาทักษะ ความรู้ของทีมงานอย่างต่อเนื่อง